PRIVACYVERKLARING

PDF_file_iconPrivacyverklaring

Orthomea hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij doen er alles aan om privacy van onze cliënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de gegevens van onze cliënten. Orthomea houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en we hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden binnen Orthomea verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het afnemen van een intake/anamnesegesprek en het opstellen en uitvoeren van een behandelplan en/of voedingsadvies op maat;
 • Om contact met je op te nemen;
 • Het laten uitvoeren van onderzoek
 • Financiële administratie.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geef je Orthomea toestemming jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. Orthomea kan voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Persoonsgegevens (naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoon, email, beroep, gezinssituatie)
 • Antropometrische gegevens (gewicht, lengte, vetpercentage, BMI, etc)
 • Gegevens met betrekking tot voeding en beweegpatroon • Medische geschiedenis, gegevens van behandelend arts/verwijzer
 • Medicijngebruik

Beveiliging

Orthomea neemt passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

Orthomea werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor de administratie en het uitvoeren van labonderzoek. Het kan dus voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Deze partners zijn verplicht om voorzichtig om te gaan met jouw persoonsgegevens en mogen jouw gegevens alleen gebruiken waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Bewaartermijn, inzage en rechten

Orthomea bewaart persoonsgegevens en gegevens over de behandeltrajecten zo lang als op grond van de wet is vereist. Je hebt recht op inzage van jouw dossier. Als je wenst dat het dossier na afronding van de behandeling vernietigd wordt, dan kun je hier om verzoeken. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hierover hebt neem dan gerust contact met ons op.

T 06 – 113 493 59

E info@orthomea.nl

KvK: 65692659

BTW-nr.: NL105054641B01

IBAN: NL39 KNAB 0258 3885 79